Bytový dům Bohdalec

Bytový dům Bohdalec

Lokalita

Pozemky parc. č. 2720 (stávající dům č.p. 1038) a 2721 (zahrada) se nacházejí v k.ú. Michle (727750), které je součástí hlavního města Prahy. Řešené pozemky jsou situovány na návrší Bohdalec při jeho nejvyšší části a jsou svažité směrem k východu. Území je zastavěno (malými) bytovými a (velkými) rodinnými domy (vilky a dvojdomy). Urbanisticky se jedná o dovršenou strukturu charakteru předměstské vilové zástavby s izolovanými objekty v zahradách. Uliční prostranství je definováno oplocením soukromých zahrad. Převažuje radiální uspořádání ulic s propojkami, které reaguje na morfologii terénu (návrší). Zástavba je dvou až třípodlažní. Případné šikmé střechy se využívají jako obytné podkroví. Tvary střech v území jsou ploché, valbové a sedlové.

Předmět studie

Studie prezentuje návrh řešení náhrady stávajícího rodinného domu domem bytovým. Stávající objekt je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. 2.NP je obytné podkroví v sedlové střeše s hřebenem v severojižní orientaci. Navrhovaný bytový dům je třípatrový s plochou střechou. Součástí je i řešení parkování formou hromadné garáže v podzemním podlaží. To je přístupné po vjezdové rampě z ulice Pod Sychrovem II (v místě stávajícího sjezdu na pozemek).

Rozvržení na pozemku

Návrh využívá pozemku v kontextu okolní zástavby a v mezích legislativních limitů. Od severní a východní parcelní hranice je hlavní hmota navrhovaného objektu ustoupena o 3,0 m (předpisy stanovený odstup). Při jižní a západní hranici je navrhovaný objekt přimknut ke stavební čáře, která je v území definována stávající okolní zástavbou. Podzemní podlaží zasahuje až k západní hranici pozemku. Ozub pozemku u stávajícího sjezdu je využit pro příjezdovou rampu do podzemního podlaží a pro pěší přístup brankou ke vstupní části objektu.

Projekt

ico-pdf.svg  architektonická studie (PDF) - Bytový dům Bohdalec

Kontakt

Developer:
m2 INVEST s.r.o.
Architektonická studie:
MALYSA architekti s.r.o.
Projekt:
Ing. Kamil Kožaný
Mobil:
+420 608 335 558; +420 608 335 557
Email:
molin@m2invest.cz, l.molin@m2invest.cz
Web:
www.m2invest.cz